Zienswijzen

DocumentenAanmaakdatum

Rangschik op : Naam | Datum | Hits [ Oplopend ]
Structuurvisie Centrumgebied Groene Peelvallei

Voor u ligt de structuurvisie voor het Centrumgebied Groene Peelvallei. Hierin beschrijven de
gemeente Deurne en de gemeente Helmond op hoofdlijnen welke toeristisch-recreatieve initiatieven
mogelijk zijn in het Centrumgebied Groene Peelvallei en welke voorwaarden aan het
ontwikkelen van initiatieven zijn verbonden.
Deze structuurvisie is tot stand gekomen door nauwe samenwerking tussen de gemeente
Deurne, de gemeente Helmond en het waterschap Aa en Maas. De beide gemeenten hebben
vanaf het begin ingezet op een intensieve dialoog met elkaar én met bewoners, marktpartijen
en belangengroepen. De goede samenwerking tussen beide gemeenten en de ‘streek’ heeft
geleid tot de voorliggende structuurvisie, waarmee de ambitie van de gemeenten Deurne en
Helmond wordt vertaald in ruimtelijk beleid.
Zienswijze structuurvisie Brainport oost
Korte versie.

Zienswijze structuurvisie Brainport oost
Lange versie.